PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:22:41 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:22:38 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai21:07:42 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
4Khách vãng lai21:07:35 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai20:54:57 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19533
6Khách vãng lai19:51:24 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
7Khách vãng lai19:42:31 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
8Trương Thị Thương19:37:27 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_van/nhap_diem.aspx
9Trương Thị Thương19:37:09 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
10Trương Thị Thương19:33:08 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_10.aspx
11Trương Thị Thương19:33:04 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/xem_kiem_dien_thang_10.aspx
12Trương Thị Thương19:32:53 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/xem_kiem_dien_thang_10.aspx
13Trương Thị Thương19:32:41 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/xem_kiem_dien_thang_08.aspx
14Trương Thị Thương19:31:58 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
15Khách vãng lai19:31:07 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
16Khách vãng lai19:30:32 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai19:30:22 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai19:27:57 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai19:27:54 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai19:26:47 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai19:25:34 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai19:24:32 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai19:23:10 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai19:08:50 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai19:05:28 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai18:50:17 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
27Khách vãng lai18:42:38 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai18:39:17 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai18:20:14 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19190
30Khách vãng lai18:15:34 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
31Khách vãng lai18:10:51 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
32Khách vãng lai18:06:12 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai18:00:28 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
34Khách vãng lai17:26:16 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19538
35Khách vãng lai17:18:44 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01887
36Khách vãng lai16:47:34 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai16:22:56 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
38Khách vãng lai16:04:40 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai15:29:17 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19639
40Khách vãng lai15:10:53 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
41Khách vãng lai15:00:23 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai15:00:07 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
43Khách vãng lai14:59:54 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
44Khách vãng lai14:59:04 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai14:57:54 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
46Khách vãng lai14:57:43 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
47Khách vãng lai14:57:39 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
48Khách vãng lai14:57:33 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai14:57:24 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
50Khách vãng lai14:57:09 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
51Khách vãng lai14:57:02 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai14:56:19 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai14:48:48 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai14:39:05 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai14:05:34 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
56Khách vãng lai14:04:02 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login.aspx
57Khách vãng lai13:17:34 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19607
58Khách vãng lai13:13:07 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8393
59Khách vãng lai12:56:23 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01888
60Khách vãng lai12:49:38 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
61Khách vãng lai12:41:15 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
62Khách vãng lai12:40:07 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=462
63Khách vãng lai12:37:15 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
64Khách vãng lai12:04:48 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
65Khách vãng lai12:04:01 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01889
66Khách vãng lai11:45:06 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai11:39:52 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai10:15:12 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai09:56:16 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
70Khách vãng lai09:05:06 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Phạm Quang Hà09:03:37 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_10.aspx
72Phạm Quang Hà09:01:39 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_09.aspx
73Phạm Quang Hà08:58:27 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_08.aspx
74Phạm Quang Hà08:58:25 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_08.aspx
75Phạm Quang Hà08:58:21 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_08.aspx
76Phạm Quang Hà08:58:11 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_08.aspx
77Phạm Quang Hà08:57:57 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/xem_kiem_dien_thang_08.aspx
78Phạm Quang Hà08:57:48 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
79Khách vãng lai08:57:30 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai08:57:23 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81thcshongquang08:56:48 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
82thcshongquang08:56:44 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83thcshongquang08:56:41 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
84Khách vãng lai08:56:29 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
85Khách vãng lai08:56:21 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
86Khách vãng lai08:47:22 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
87Khách vãng lai08:18:36 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
88Khách vãng lai08:05:08 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
89Khách vãng lai07:46:58 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00046
90admin07:44:35 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
91Khách vãng lai07:44:30 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
92Khách vãng lai05:39:40 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
93Khách vãng lai05:22:24 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
94Khách vãng lai04:59:15 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
95Khách vãng lai04:42:38 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
96Khách vãng lai03:58:24 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
97Khách vãng lai03:26:42 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
98Khách vãng lai03:15:43 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
99Khách vãng lai03:07:05 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai02:59:35 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/default.aspx
101Khách vãng lai02:47:20 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai02:33:23 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai01:58:11 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
104Khách vãng lai01:13:57 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
105Khách vãng lai01:03:42 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
106Khách vãng lai00:39:54 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19613
107Khách vãng lai00:35:10 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop.aspx
108Khách vãng lai00:10:54 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
109Khách vãng lai00:08:33 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
15 11 2018